Eesti Massööride Liit

Massööride liit

Juhatus ja volikogu

Juhatus

Mai - Liis Pille (Toivar)


EML juhatuse esinaine
mltoivar@gmail.com
tel: 5349 4453

Martin Ilves 


juhatuse liige
martin.ilves.001@mail.eeAnneli Albert
juhatuse liige
hannaliisa778@gmail.com
tel: 5662 0607Irina Bukk
juhatuse liige 
irina.bukk@gmail.com
tel: 5577 713


Volikogu liikmed


Ida-Virumaa:
•         Natalia Andreeva : n0105@mail.ru
•         Nadžda Andreeva : lootus@inbox.ru
 
Lääne-Virumaa:
•         Inna Alps : ingliinna@hot.ee
•         Rimma Polonskaja : primma@hot.ee,primma68@mail.ru

Lõuna-Eesti:
•         Sirje Pirk : sirjep@luunja.edu.ee
•         Eha Kooser : ehakooser@satnam.ee

Pärnumaa:
•         Kairi Lendre : raas45@hotmail.com

Lääne- Saaremaa:
•         Keidi Õispuu : keidi.oispuu@mail.ee
•         Kaia Latkin  : latkin@hot.ee
 
Harjumaa kõik juhatuse liikmed ja...
•         Valdo Herzmann : valdo@herz.ee

Eesti Massööride Liit

Eesti Massööride Liit (EML) ühendab massööre, massaažihuvilisi ja massaažiga seotud isikuid. 

EMLi eesmärk
 • Esindada mittetulundusliku organisatsioonina Eesti massööride enamust.
 • Kaitsta, toetada ja edendada massaažielu Eestimaal.
 • Propageerida massaažiteenuseid ja massaažieriala   
 • Kaasa rääkida massööride ja massaažiterapeutide kutsestandardite koostamisel ning seeläbi tagada massööride koolituse kvaliteet.
 • Tagada Euroopa kvalifikatsiooninõuetele vastavate massööride ja Massaažiterapeutide kutseeksamite korraldamine ja kutse andmine.
 • Olla mediaatoriks koolitajate, massööride ja tööandjate vahel  

EML missioon
 • Seista selle eest, et massaažiteenust Eestis osutaksid haritud spetsialistid
 • Kaitsta liikmeskonna huve tööturul

EML visioon
Kõik Eesti massöörid ja massaažiterapeudid omavad  kutsetunnistust ning on Euroopa Liidus konkurentsivõimelised.

Mis tehtud

 • On loodud Euroopa ja Eesti kvalifikatsiooniraamistikule vastav massööri ja Massaaziterapedi kutsestandard;
 • On välja töötatud massööri kutse andmise süsteem;
 • On astunud  Eesti Ametiühingute Liidu liikmeks;

Mis teoksil

 • Osaleb seadusandluse reguleerimisel, et kaitsta liikmete huvisid tööturul;
 • Korraldab massööridele ja massaaziterapeutidele kutseomistamist; 
 • Korraldab oma liikmetele täiendkoolitusi ja seminare; 
 • On konsultandi ja eksperdi rollis vaidluste lahendamisel;
 • Teeb aktiivset koostööd erinevate organisatsioonidega Eestis ja mujal (Eesti Töötukassa, Eesti Pimemassööride Ühing, Baltic SPA association, ETTAL, Eesti Spaaliit, Koulutettujen Hierojien Liito jne)

EML ajalugu


Ilusal augustipäeval aastal 2001 kogunes maalilises Porkuni mõisahoones Eesti Massööride Liidu asutav kogu. 

Peeti tulevikuplaane arutati Eesti massaaži oleviku ja tuleviku üle. Võeti vastu esimene põhikiri ja allkirjastati asutamisleping.  Septembris 2001 pöördus EML juba ametlikult SA Kutsekoja poole, et töötada välja kutsestandard. Aastake nokitsemist ja valmis ta oligi. Esimene massöör I,II,III kutsestandard kinnitati Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu poolt 16.04.2002.a. ja massööri kutse omistamise õigus anti EML-ile 10.03.2004.a. ikka Tervishoiu ja Sotsiaaltöö KN poolt. Järgmine, täiendatud ja parandatud kutsestandard kinnitati juba 18.04.2005

Tänaseks on Eestis olnud massööride teadmiste ja oskuste taset reguleeriv alusdokument, kutsestandard, juba 15 aastat. Selle aja sisse mahub palju erinevaid üritusi, koolitusi ja erialaseid mõõduvõtte massööride vahel. On sõlmitud leping If kindlustusega kutsetunnistusega massööridele vastutuskindlustuse sõlmimiseks. Massööride huve on paljude aastate jooksul kaitsnud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogus EML-i asutajaliige ja juht Saima Kuu.

Praeguse, uues Tervishoiu Kutsenõukogus kuulub EML-ile koguni aseesimehe koht. Selline esindatus valdkonna ettevõtlust koordineerivas institutsioonis võimaldab massööridel kaasa rääkida erialase seadusloome kujundamisel.

EML on võtnud oma südameasjaks, et Eestis kehtiks massööridele kutsetunnistuse nõue, sest ainult nii on võimalik massaažiturgu korrastada ja seista oma liikmete huvide eest.  http://petitsioon.ee/haridus

EML põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Massööride Liit (edaspidi: EML) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud massaazivaldkonnas tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon.
1.2. EMLi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. EMLi eesmärgiks on massaaziteenuste propageerimine, massaazi õppimiseks ja praktiseerimiseks võimaluste loomine.
 

2. EMLi liikmeks vastuvõtmise ning EMList väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. EMLi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga massaazi valdkonnas tegutsev juriidiline või füüsiline isik, kes soovib arendada EMLi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. EMLi liikmeks vastuvõtmise otsustab EMLi juhatus liikmeks vastuvõtmist taotleva isiku kirjaliku avalduse alusel.
2.3. EMList väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. EMLi liikme võib EMList välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) EMLi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud EMLi liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi EMLi üldkoosolekul või EMLi poolt korraldatud üritusel;
c) astub EMLiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks;
d) paneb toime EMLi põhikirja rikkumise või kahjustab olulisel määral EMLi huve.
2.5. EMLi liikme väljaarvamise otsustab EMLi juhatus oma koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. EMLi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega EMLi üldkoosolekul;
b) olla valitud EMLi esindus-, töö- ning juhtorganite liikmeks;
c) saada EMLi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet EMLi tegevuse kohta.
3.2. EMLi liige on kohustatud:
a) järgima põhikirja ja EMLi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmeks astumise maksu ja liikmemaksu vastavalt juhatuse kehtestatud korrale;
c) tasuma EMLi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel;
d) teatama EMLi juhatusele EMLi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
e) hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel EMLi mainet.

4. Üldkoosolek

4.1. EMLi kõrgeimaks organiks on EMLi üldkoosolek, millel iga EMLi liikmel on üks hääl. 
4.2. EMLi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
c) volinike valimine ja tagasikutsumine;
d) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine. See ei kehti tehingu kohta, mis tehakse EMLi igapäevases majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel;
e) õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses EMLi esindaja määramine;
f) majandusaasta aruande kinnitamine;
g) EMLi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.3. EMLi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui EMLi huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab EMLi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale EMLi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud EMLi liikmetest või nende esindajatest.

5. Volinike koosolek

5.1. Üldkoosolek võib valida kuni 5 aastaks kuni 10 volinikku. Voliniku võib tagasi kutsuda üldkoosolek poolthäälteenamusega.
5.2. Volinike koosolek täidab põhikirjaga määratud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid.
5.3. Volinike koosoleku otsuse langetamiseks on vajalik koosolekust osa võtvate volinike poolthäälteenamus.

6. Juhatus

6.1. EMLi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-5 liiget.
6.2. Juhatus otsustab küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
6.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek või volinike koosolek ametisse kuni viieks aastaks.
6.4. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik koosolekust osa võtvate juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
6.6. Juhatus võib iseseisvalt EMLi kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata.
6.7. Juhatuse pädevuses on määrata liikmeks astumise eelduseid ja liikmestaatust sõltuvalt sellest, kas liige omab kutsetunnistust või selleväärset kutseoskuseid tõendavat dokumenti.
6.8. Juhatus valib juhatuse esimehe.
6.9. Juhatuse esimees on EMLi tegevjuht.
6.10. Juhatuse esimehel ja tema asetäitjal on õigus esindada EMLi kõikide tehingute tegemisel. Teised juhatuse liikmed võivad esindada EMLi ainult ühiselt (sh kaasates juhatuse esimehe või tema asetäitja).

7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

7.1. EMLi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. EMLi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. EMLi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Liikmed

Liikmete nimekirja leiab siit

Juhul, kui Sa ei leia oma nime või Sinu nime taga pole piirkonda märgitud, siis palun võta meiega ühendust meili teel info@massaaziliit.ee 

Lugupidamisega, 
EML

Kuidas saada liikmeks


MTÜ Eesti Massööride Liidu (edaspidi EML) liikme staatust võib taotleda iga massaaži valdkonnas tegutsev juriidiline või füüsiline isik.

EML liikme eelised:
 • olla EML meillistis;
 • olla EML kodulehel nähtav tegutseva massöörina klientidele ja töötervishoiu arstidele;
 • olla kursis EML-is toimuvaga;
 • saada Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli koolitustelt 10% soodustust;
 • Saada EML poolt korraldavatel koolitustel liikme hinda;
 • olla Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingu liige.

EML liikmeks astumise ja kuulumise soovi korral tuleb:

 1. täita avalduse vorm ja saata täidetud avaldus emailile: info@massaaziliit.ee
 2. tasuda Liikmeks astumise tasu 30 euri, MTÜ Esti Massööride Liit arveldusarvele mis sisaldab ka esimese aasta liikmemaksu. 
 3. oodata EML-i juhatuse otsust, sest EML-i liikmeks vastuvõtmise otsustab EMLi juhatus.
 4. tasuda igal järgneval aastal liikmemaksu 20 euri hiljemalt jooksva aasta 1 veebruariks, et liikmestaatus säiliks.

AVALDUSE VORMID
et olla EML kodulehel nähtav KUTSETUNNISTUSE JA TEGUTSEVA SPETSIALISTINA klientidele ja töötervishoiu arstidele. 
Arveldusarve number: Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442
Makse kommentaar: Liikmeks astumise tasu või  EML aastamaks: nimi, aasta number

Hinnakiri

Kutsetunnistuse tasu

Kutse

Märkused

Kutseeksami tasu

Taastõendamise tasu

Tasu kutsekooli lõpetamisel

Massaažiterapeut, tase 6

k.a lastemassaažiterapeut, tase 6, spordimassaažiterapeut, tase 6, ravimassaažiterapeut, tase 6

149.00 EUR

58.00 EUR

Massöör, tase 5

149.00 EUR

58.00 EUR

Massöör, tase 5

Tasu sisaldub õppemaksu hinnas

34.00 EUR

 

Kutse andmise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442


EML Liikmemaks


Nimetus

Märkused

Hind

Liikmelisuse taastamine

Liikmeks astumine

Sisaldab ka esimese aasta liikmemaksu

20 EUR

 

Aastane liikmemaks

Kui on jäänud maksmata  rohkem kui 1 aasta eest, siis liikme staatuse uuendamiseks tuleb maksta liikmeks astumise tasu uuesti

10 EUR

20 EUR


 EML liikmeks astumise soovi korral loe: http://massaaziliit.ee/kuidas-saada-liikmeks/


EML kodulehel kuulutamine või reklaami tegemine


Nimetus

Märkused

Hind

EML Liikmele

Reklaam (logo, artikkel jne)

Logo avaldamine kodulehe paremas servas.

15 EUR

7 EUR

 

Artikli avaldamine Uudiste voos

15 EUR

7 EUR

 

Logo ja artikli avaldamine

25 EUR

12 EUR

Koolituste reklaam EML kodulehele

Koolituse avaldamine Uudiste voos

20 EUR

10 EUR

 

Koolituse avaldamine „Koolitused“ aknas ja Uudiste voos

25 EUR

12 EUR

 

Kuulutuse üles panekuks palume saata vastav sooviavaldus koos koolituse infoga ja

sisuga info@massaaziliit.ee  mille põhjal väljastame Teile arve.

Kuulutuse eest palume tasu üle kanda Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442

Peale arve tasumist avaldame kuulutuse EML kodulehel või edastame meil-listile.