Eesti Massööride Liit

Massöör, tase 5

  1. Kutse kirjeldus
  2. Kutsestandard
  3. Kutse andmise kord
  4. Hindamisstandard
  5. Kutse taotlemise eeltingimused
  6. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Massöör tase 5, Kutseeksamiga seotud info

Kutseeksami sooritamiseks tuleb saata ettenähtud ajaks nõutud dokumendid kutse andjale (Eesti Massööride Liidule).
Neli nädalat enne kutseeksamit toimub Kutsekomisjoni koosolek, kus vaadatakse laekunud avaldused üle ja otsustatakse taotlejate eksamile lubamine.
Seejärel saadetakse kutse taotlejale välja kutseeksami konsultatsioonide ajakava ja kordamisküsimused. 

Kutseeksami konsultatsioonid toimuvad reeglina nädal enne kutseeksamit ja kestavad 1-2 päeva (reede- laupäev), Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Mustamäe tee 59.

Kutseeksam toimub 1-2 päeva (laupäev-pühapäev) Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Mustamäe tee 59. Eksami päevade arv sõltub kutse taotlejate arvust.
Eksam algab  kl: 09.00-13.00 Struktureeritud kirjalik tööga (testiga). Kirjutamiseks on aega maksimaalselt 4 tundi. Test sisaldab ca 100 küsimust.
Umbes kl: 14.00 algab kutseeksami praktiliste oskuste ettenäitamine ja praktilise harjutuse sooritamine.

Taotlejale antakse massöör, tase 5 kutse, juhul kui kõik hindamiskriteeriumid on hinnatud positiivseks. Kui struktureeritud kirjalikus töös ja/või praktiliste oskuste ettenäitamisel ja praktilise harjutuse sooritamisel on mingi kriteerium täitmata, siis vastab taotleja selles osas esitatud küsimusele täiendaval hindamisel ja positiivse tulemuse korral loetakse kriteerium täidetuks.
Hindamise keeleks on eesti keel või vene keel. Eksami keel märgitakse ära hindamisprotokollis.
Kui kasvõi üks kohustuslikest kompetentsidest puudub või antud kutse tasemele ei vasta, pole vastava taseme kutset võimalik anda.

Hindamismeetodid massöör, tase 5 kutse taotlemisel

1) hindamine kutse taotleja poolt esitatud dokumentide alusel

(eksaminand esitab hindamiskomisjonile kutseeksamile õpingute käigus koostatud praktikamapi, või kliendi andmebaasi). Dokumendid või blanketid isikliku kliendiandmebaasi haldamiseks, lähtudes kehtivatest andmekaitsenõuetest ja valdkonnaga seonduvatest õigusaktidest (sisaldab anamneesilehte, kliendi-/ patsiendikaarti või massaažiprotokoll jne).

Hinnatakse järgmisi massööri tegevusnäitajaid

B.2.2   Töö dokumentide ja andmebaasiga (Praktikamapp)
B.2.2.1   Selgitab välja kliendi pöördumise põhjuse, ootused ja võimalikud terviseriskid (anamneesiküsimustik, arsti ettekirjutus,)
B.2.2.2  Haldab kliendibaase, (süsteemsus, andmekaitsenõuded)
B.2.2.3  Kliendiga tehtud töö dokumenteerimine (andmekaitsenõuetele vastav)

2) struktureeritud kirjalik töö (test) - taotleja sooritab kirjaliku/elektroonilise testi vastavalt etteantud juhendile

Testi loetakse sooritatuks, kui teadmiste valdkonnas on saavutatud vähemalt 70%-line tulemus.
Hinnatakse järgmisi massööri tegevusnäitajaid

B.2.4  Massöör, tase 5 kutset läbiv kompetents  
B.2.4.1 Klienditeenindus ja suhtlemine
B.2.4.2 Erialased õigusaktid
B.2.4.3 Töökeskkond
B.2.4.4 Erialane kutse-eetikat
B.2.4.5 Ettevõtlus 
B.2.4.6 Anatoomia ja füsioloogia 
B.2.4.7 Kliendi seisundi hindamine
B.2.4.8 Kinesioloogia 
B.2.4.9 Ravimiõpetus 
B.2.4.10 Haigusõpetus 
B.2.4.11 Klassikaline massaaž
B.2.4.12 Lümfimassaaž 
B.2.4.13 Segmentmassaaž 
B.2.4.14 Spordimassaaž
B.2.4.15 Idamaade massaaži filosoofia
B.2.4.16 Lastemassaaž 
B.2.4.17 Aroomimassaaž 
B.2.4.18 Refleksoloogia 

3) praktiliste oskuste ettenäitamine ja praktilise harjutuse sooritamine

Praktiliste oskuste ettenäitamisel ja praktiliste harjutuste sooritamise hindamisel tuleb lähtuda järgnevast: 
Praktiline harjutus (simulatsioon) - Taotleja sooritab etteantud tugiliikumiselundkonna testimise ülesande, hinnates kliendi liigese liikuvust ja lihasjõudu, selgitades samaaegselt testimise protsessi. 
Praktiliste oskuste ettenäitamine - Taotleja lahendab etteantud massaažialase situatsioonülesande praktiliste oskuste ettenäitamise teel, mis võimaldab taotlejal tõendada kompetentside omandamist. 

Tugiliikumiselundkonna testimist ja massaažialast situatsioonülesannet tuleb lahendada eraldi, teineteisest sõltumata, st. üks enne ja teine pärast, nad ei moodusta tervikut.
Praktiliste ülesannete juures tuleb selgitada iga praktilise võtte/tegevuse eesmärki, kirjeldada protsessi ja oodatavat tulemust. Praktiliste ülesannete täitmiseks antakse ettevalmistusaega vähemalt 10 minutit. Praktiliste ülesannete teostamise aja annab hindamiskomisjon vastavalt situatsioonile, kuid mitte rohkem kui 10 minutit kummalegi ülesandele. Tugi-liikumiselundkonna testimisega hinnatakse ühe liigese liikumist teostavate lihaste jõudlust 6- hindelisel skaalal manuaalse testimise teel.

Hinnatakse järgmisi massööri tegevusnäitajaid:

B.2.3  Massaaž ja selle läbiviimine

B.2.3.1  Selgitab välja kliendi tugiliikumiselundkonna seisundi: 
Tugi-liikumiselundkonna testimine leotakse arvestatuks kui eelloetletud kriteeriumitest on hinnangu „jah“ saanud vähemalt kolm kriteeriumi. Tugi-liikumiselundkonna testi mittesooritamisel taotleja situatsioonülesande lahendamisele ei pääse.
a Testitava liigese tüüp ja milliseid liigutusi antud liigeses saab teostada;
b Liigutust teostavate lihase/te algus- ja kinnituskohad;
c Milline/sed lihas/ed teostab/vad liigutusi antud liigeses;
d Milline on iga loetletud lihase funktsioon;

B.2.3.2  Massaažialane situatsioonülesanne  
Massaažialase situatsioonülesanne loetakse sooritatuks kui eelloetletud nõuded on täidetud ning taotleja saanud hinnangu „jah“ . 
a Põhjendab: seansi ülesehitus, võtete järjekord ja vahendite kasutamine
b Põhjendab valitud võtete füsioloogilist sobivust sõltuvalt probleemist
c Sooritab massaaživõtteid tehniliselt ja ergonoomiliselt korrektselt
d Kasutab korrektset erialast terminoloogiat  

B.2.1  Klienditeenindus ja suhtlemine 
B.2.1.1  Mõistab klienditeeninduse hea tava põhimõtteid
B.2.1.2  Teenindab klienti lähtuvalt klienditeeninduse heast tavast

4) vajadusel viiakse läbi täiendav vestlus