Eesti Massööride Liit

Massöör, tase 5 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Massöör, tase 5 kutse esmataotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) vormikohane avaldus (avaldus - lisa 1); avaldus peab olema digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
3) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia); 
4) massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastava (vähemalt 1000-tunnise)  õppe läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
5) maksekorraldus(t)e koopia(d) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Massöör, tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel

1) vormikohane avaldus (avaldus - lisa 1); avaldus peab olema digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3) varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia;
4) viimase 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimist - alates eelmise kutse andmisest - tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
5) tööandja tõend vähemalt 2-aastase erialase töökogemuse kohta alates eelmisest kutse andmisest. Lapsehoolduspuhkusel oldud aega või muud seadusega määratletud töölt eemalviimist erialase töökogemuse hulka ei arvestata;
6) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV - lisa 2), mis peab olema digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
7) maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kui teil ei õnnestu EML koduleheküljelt Lisa 1 ja Lisa 2 allalaadimine, siis nende saamiseks palun kirjutage e-postil: info@massaaziliit.ee