Eesti Massööride Liit

Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Massaažiterapeut, tase 6 kutse esmataotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) vormikohane avaldus ( avaldus - lisa 1); avaldus peab olema digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia); 
4) varem omistatud massööri kutset tõendava dokumendi koopia;
5) massaažiterapeut, tase 6 spetsialiseerumisel kutsestandardi nõuetele vastava täiendusõppe või mõne muu massaažiterapeudi erialaga seonduva õppe läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
6) tööandja või FIE tõend töökogemuse kohta massöörina;
7) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV - lisa 2);
8) maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Massaažiterapeut, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel.

1) vormikohane avaldus ( avaldus - lisa 1); avaldus peab olema digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3) varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia;
4) viimase 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimist - alates eelmise kutse andmisest - tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
5) tööandja tõend vähemalt 2-aastase erialase töökogemuse kohta alates eelmisest kutse andmisest. Lapsehoolduspuhkusel oldud aega või muud seadusega määratletud töölt eemalviimist erialase töökogemuse hulka ei arvestata;
6) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV - lisa 2), mis peab olema digiallkirjastatud või esitatud allkirjastatult paberkandjal;
7) maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kui teil ei õnnestu EML koduleheküljelt Lisa 1 ja Lisa 2 allalaadimine, siis palun kirjutage e-postile: info@massaaziliit.ee