Eesti Massööride Liit

Massaažiterapeut, tase 6 kutse kirjeldus

Massaažiterapeut, tase 6 spetsialiseerumised
Lastemassaažiterapeut, tase 6
Spordimassaažiterapeut, tase 6
Ravimassaažiterapeut, tase 6

Valdkond:
TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Massaažiteenused
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Otsus: 2/09.06.2016
Kehtib alates09.06.2016
Kehtib kuni: 22.05.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6


Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži teostamine ja lapse suunamine kehaliste harjutuste tegemisele, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole. 
Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat või hooldajat, vajadusel soovitab pöörduda tervishoiutöötaja ja/või füsioterapeudi poole. Lastemassaažiterapeudi kliendiks on laps koos tema vanema ja/või hooldajaga.

Spordimassaažiterapeut töötab tavaliselt iseseisvalt või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut. Meeskonnas töötades oskab hinnata adekvaatselt enda rolli .Tema ülesanne on massaažiga sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime sihikindlale tõusule kaasaaitamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaažiterapeut kontrollib ja mõjutab oma tööga kõige vahetumalt sportlaste organite talitluslikku seisundit, soodustades koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetamaks üleväsimust, traumasid ja tugiliikumisaparaadi ülekoormushaigusi.

Ravimassaažiterapeut töötab iseseisvalt või meeskonnas kas haiglas või taastusravikeskuses arsti saatekirja või füsioterapeudi ettekirjutuse alusel.

Tööosad
A.2.1 Klienditeenindus ja suhtlemine
1. Kliendi vastuvõtmine ja ära saatmine.
2. Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine.
3. Klientide teenindamine.
A.2.2 Töö dokumentide ja andmebaasiga
1. Töö dokumenteerimine.
2. Oma raamatupidamise korraldamine.
3. Korrektse erialaterminoloogia valdamine.
4. Kliendibaasi haldamine.
A.2.3 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused
1. Tööks ettevalmistumine (riietus, juuksed, küüned, hügieen; psühholoogiline valmisolek jm).
2. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine.
3. Töökoha korrashoidmine.
4. Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks.
5. Massaažiseansi/teraapia planeerimine.
6. Massaaži/teraapia teostamine.
7. Abi ja/või võimlemisvahendite kasutamine.
8. Massaaži/teraapia lõpetamine.
9. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmena tegutsemine.
10. Teraapia tulemuste hindamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Lastemassaažiteraapia
A.2.4 Ettevalmistused lastemassaažiks ja massaaži teostamine

1. Kontakti loomine.
2. Massaažikabineti ettevalmistamine.
3. Teabe kogumine.
4. Juhiste andmine.

Spordimassaažiteraapia
A.2.5 Ettevalmistused spordimassaažiks ja massaaži teostamine

1. Otstarbelise aparatuuri kasutamine.
2. Tulemuste hindamine.
3. Võistluseelne, võistlusaegne ja võistlusjärgne massaaž.
4. Spordiala spetsiifikast lähtumine.
5. Esmaabi andmine traumade korral.
6. Erinevaite spordimassaaži tehnikate ja meetodite.
7. Spordimassaažiks, sh spordivigastuste ennetamiseks, sobivate tehnikate kasutamine.
8. Tugimeeskonna füsioterapeudi või arsti assisteerimine.
9. Tugede kasutamine (nt ortoosid, teipimine jm).
10. Spordispetsiifiliste õlide, kreemide, salvide jm kasutamine.

Ravimassaažiteraapia
A.2.6 Ettevalmistused massaažiteraapiaks ja massaaži teostamine